2 Εργασίες | 49 Βιογραφικά | 13 Επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 22 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 124-2017 (αρ. εγκρ. αποκ/μενης 88684/28-06-2017) απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, για την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημά- των Έργων (JCB)
  • 2 ΔΕ Οδηγών
  • 19 ΥΕ Εργατών/ τριών Γενικών Καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
  2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των κατά περίπτωση αδειών.
  3. Βεβαιώσεις εμπειρίας από τον ασφαλιστικό φορέα, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (Δ/νση: Πράμαντα, τηλ: 2659 3 60212) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσιμπίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΦορέαςΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/ΝομοίΝομός Ιωαννίνων
ΈντυπαΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 5

Πηγή:http://www.edimosio.gr

« »
Constracted by Imago Design . Copyright Career Way.